بازده نوری یا بهره وری نوری

بازده نوری یک منبع روشنایی بر دو اساس و دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته و بیان می شود :

  • میزان روشنایی تولید شده بر میزان توان مصرفی ، که در این حالت بازده نوری همان بهره ی نوری خواهد بود که

بر حسب لومن بر وات بیان می شود . ( مراجعه شود به {بهره ی نوری} ) یک پارامتر مهم در نورپردازی 

  • میزان اثربخشی روشنایی تولید شده توسط منبع ، که به صورت درصدی بیان می شود .

برای توضیح مورد دوم نیاز به تعریف اثربخشی روشنایی است ؛ اثربخشی روشنایی درواقع میزان تاثیر نور و روشنایی بر قوه ی بینایی انسان است . با یررسی های انجام شده ، مشخص شده است که طول موج رنگ سبز(555 نانو متر) ، بیشترین تاثیر را بر روی چشم انسان (قوه ی بینایی) می گذارد . از آنجایی  که ایده آل ترین منبعی که بتواند؛  این طول موج از نور سبز را تولید کند ، 683 لومن بر وات ، بهره ی نوری دارد ؛ بنابراین ، مبنای بازدهی را همین عدد قرار میدهند و با تقسیم بهره ی نوری یک منبع روشنایی بر 683 و ضرب آن در 100 ، عددی نسبی بر حسب درصد دست می آید که به آن بازده نوری یک منبع روشنایی می گویند . به گونه ای دیگر ، می توان گفت ، هر چه این عدد ، درصد بالاتری داشته باشد ، یعنی بهره ی نوری آن بیشتر به 683 ( بهره ی نوری منبع نور سبز ) نزدیک است و این یعنی اینکه منبع روشنایی مورد نظر ، اثربخشی نوری بیشتری دارد .

البته باید گفت ، مفهوم بازده نوری یا بهره وری نوری بیشتر همان بهره ی نوری گفته شده در شماره 1 است ؛ یعنی همان نسبت شار نوری بر توان مصرفی . و عددی که به صورت درصدی بیان میشود ، همان میزان اثربخشی نوری منبع روشنایی است ، که به اشتباه آن را با بازده نوری یکسان فرض می کنند. در زیر جدول مشخصات برخی از لامپ های روشنایی آورده شده است .

 

جدول بهره نوری برخی از لامپ های روشنایی
دسته روشنایی نوع منبع روشنایی بهره نوری

لومن بر وات

درصد اثربخشی
منبع روشنایی ایده آل مونوکروماتیک 555 نانو متر 683 100 %
جسم سیاه ، با دمای 5800 درجه کلوین 251 37 %
احتراقی شمع 3/0 04/0 %
چراغ نفتی (گرد سوز) 1 تا 2 15/0 تا 3/0 %
رشته ای لامپ تنگستنی 15 وات ، 220 ولت 8 2/1 %
لامپ تنگستنی 40 وات  ، 220 ولت 4/10 5/1 %
لامپ تنگستنی 100 وات  ، 220 ولت 8/13 2 %
لامپ تنگستنی 5 وات  ، 110 ولت 5 7/0 %
لامپ تنگستنی 40 وات  ، 110 ولت 6/12 8/1 %
لامپ تنگستنی 100 وات  ، 110 ولت 5/17 6/2 %
هالوژن رشته ای لامپ هالوژن تنگستنی 100 وات ، 220 ولت 7/16 4/2 %
لامپ هالوژن تنگستنی 200 وات ، 220 ولت 6/17 6/2 %
لامپ هالوژن تنگستنی 500 وات ، 220 ولت 8/19 9/2 %
لامپ هالوژن آی آر 120 ولت 7/17 تا 5/24 6/2 % تا 5/3 %
لامپ هالوژن تنگستنی کوارتز 12 تا 24 ولت 24 5/3 %
پروژکتور و لامپ عکاسی ( فوتوگرافیک) 35 1/5 %
لامپ دیود تابشی

(ال ای دی)

لامپ ال ای دی ( LED  ) سرپیچی 120 ولت 102 9/14 %
لامپ ال ای دی ( LED  ) سرپیچی 230 ولت با توان 11 وات 138 3/20 %
لامپ ال ای دی ( LED  ) لوله های فلوروسنت 230 ولت با توان 5/21 وات 172 25 %
لامپ ال ای دی ( LED  ) فسفری 260 تا 300  1/38 % تا 9/43 %
لامپ قوس الکتریکی لامپ قوس الکتریکی کربن 2 تا 7  29/0 % تا 1 %
لامپ قوس الکتریکی زنون 30 تا 50 4/4 % تا 3/7 %
لامپ قوس الکتریکی زنون مرکوری 50 تا 55 3/7 % تا 8 %
لامپ یو اچ پی 58 تا 78 5/8 % تا 4/11 %
لامپ یو اچ پی همراه با رفلکتور برای پروژکتورها 30 تا 50 4/4 % تا 3/7 %
فلوروسنت لامپ 32 وات ، تی 4 ، بالاست مغناطیسی 60 9 %
لامپ فلوروسنت فشرده ، 9 تا 32 وات ، با بالاست مغناطیسی 46 تا 75 8 % تا 45/11 %
لوله ای تی 8 با بالاست الکتریکی 80 تا 100 12 % تا 15 %
پی ال اس 11 وات 82 12 %
لوله ای تی 5 70 تا 2/104 10 % تا 63/15 %
فلوروسنت القایی 70 تا 150 وات 71 تا 84  10 % تا 12 %
لامپ تخلیه گازی گوگردی 1400 وات 100 15 %
لامپ متال هالید 65 تا 115 5/9 % تا 17 %
لامپ بخار سدیم فشار پایین 100 تا 200 25 % تا 29 %
لامپ بخار سدیم فشار بالا 20 تا 10 12 % تا 22 %
صفحه نمایش پلاسما 20 تا 10 3/0 % تا 5/1 %
لامپ روشنایی کاتودی روشنایی القای الکترونی 30 5 %

خلاصه : بیشتر به میزان روشنایی تولید شده بر میزان توان مصرفی گفته میشود ، که در این حالت بازده نوری همان بهره ی نوری خواهد بود که بر حسب لومن بر وات بیان می شود .

 

مجله ی لوکس لایت