نورپردازی ، خود مقوله ای بسیار مهم در معماری محسوب میگردد ، این موضوع در بخش های مختلف ساختمان، بنا به کاربرد آن، به گونه ای متفاوت تعریف میگردد . و اهداف متفاوتی را دنبال خواهد کرد.

یک اطاق خواب ، به منابع نوری پرنور نیاز ندارد، و کاملا با اطاق مطالعه یا اطاق نشیمن متفاوت است . منابع نوری باید زاویه تابش باز داشته و فاقد خیرگی باشند. در نورپردازی اطاق خواب، سعی کنید فضای داخلی کمد دیواری را به طور جداگانه نورپردازی و تامین نور کنید، که در زمان سرکشی به کمد، مجبور به روشن کردن چراغ های اطاق نباشید و مزاحمت برای شخص مقابل در اطاق ایجاد کنیم . بخش میز آرایش نیز بایستی تامین نور مجزا و متفاوتی از نظر نوع متریال داشته باشد .این امر در موارد کاربردی بسیار حائز اهمیت است. استفاده از منابع نوری با زاویه  تابش و محل نصب خاص. که در ادامه بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد.

پارمتر بعدی، در نورپردازی اطاق خواب چراغ خواب است. یک امر بسیار ضروری در اطاق خواب میباشد. البته این منبع نوری میتواند در قالب نورمخفی و یا در قالب منابع و اشکال دیگری مانند آباژور متناسب با سلیقه ی کاربر و با رعایت استاندارد های نورپرداری انتخاب گردد.  از ضروریات نورپردازی اطاق خواب، که عموما نادیه گرفته میشود، استفاده از دیمر برای کنترل میزان نور منابع  اصلی میباشد .

پارمتر بعدی در نورپردازی اطاق خواب، استفاده از منبع نور دیواری میباشد. منابع نوری دیواری و البته نصب شده در یک زاویه ی مناسب، شرایط مطالعه ، کار با گوشی و … را به صورت دراز کشده را فراهم میآورد.