نورپردازی ، خود مقوله ای بسیار مهم در معماری محسوب میگردد ، این موضوع در بخش های مختلف ساختمان، بنا به کاربرد آن، به گونه ای متفاوت تعریف میگردد . و اهداف متفاوتی را دنبال خواهد کرد. یک اطاق خواب ، به نور زیادی لازم ندارد . منابع نوری باید زاویه تابش باز داشته و فاقد خیرگی باشند. سعی کنیم داخل کمد های دیواری اطاق، از روشنایی مجزا استفاده کنیم که در زمان سرکشی به کمد، مجبور به روشن کردن چراغ های اطاق نباشید و مزاحمت برای شخص مقابل در اطاق ایجاد کنیم . چراغ خواب یک امر بسیار ضروری در اطاق خواب میباشد. البته این منبع نوری میتواند در قالب نورمخفی و یا در قالب منابع و اشکال دیگری متناسب با سلیقه ی کاربر و با رعایت استاندارد های نورپرداری انتخاب گردد.  از ضروریات یک اطاق خواب، استفاده از دیمر برای روشنایی های اصلی میباشد . که یک منبع نوری، در همان لحظه ی روشن شدن ، با تمام توان خود روشن نگردد و موجب آسیب زدن به چشم ها نگردد.