دمای رنگ چیست ؟

عددی است بر حسب واحد کلوین ، که نشان می دهد که رنگ نور منبع روشنایی چیست .

 

دمای رنگ چگونه بدست می آید ؟

برای بدست آوردن دمای یک رنگ مورد نظر ، “جسم سیاه” را گرم میکنند و آنقدر به آن گرما می دهند تا نوری ، هم رنگ نور مورد نظر از خود ساطع کند .  در این مر حله ، دمای “جسم سیاه” را بر حسب کلوین اندازه گیری می کنند و آن عدد می شود دمای رنگ مورد نظر. یعنی وقتی می گوییم دمای رنگ یک لامپ رشته ای 2700 کلوین است ، یعنی به اندازه 2700 درجه کلوین “جسم سیاه” گرم شده است تا نوری هم رنگ نور لامپ رشته ای از خود ساطع کرده است . “جسم سیاه” عنصری ( مانند پلاتین ) است که هیچ نوری منعکس نمی کند و همه نوری که به آن تابیده می شود را جذب می کند .

image description

 

جدول دمای رنگ برخی از لامپ های روشنایی
نوع لامپ توان بر حسب وات دمای رنگ بر حسب کلوین
بخارسديم پرفشار 250 تا 400 2000
رشته اي 100 2700
بخارجيوه 200 تا 400 3500
متال هاليد 150 تا 250 4500 تا 6000

 

 

طیف دمای رنگ چگونه تغییر می کند؟

هرچه دمای “جسم سیاه” کمتر باشد رنگ آن طیف رنگ های گرم و رو به قرمز دارد و هر چه دمای “جسم سیاه” بیشتر شود ؛ ابتدا به محدوده ی نور خنثی یعنی سفید رسیده و هر چه گرم تر شود به حیطه ی بنفش و سپس آبی می گراید .

دسته بندی دمای رنگ به چه صورت است ؟

از آنجایی که مفهوم رنگ برای بسیاری از کاربران ، غیر قابل درک است ؛ بنابراین ، سازندگان و تولیدکنندگان محصولات روشنایی ، عبارات و اصطلاحات معنا داری برای دما هایی که عمومیت دارد؛ ایجاد نموده اند و به جای اعداد دمای نور ، از آن اصطلاحات را بر روی محصول خود درج می کنند . در زیر سه دسته بندی متفاوت از این اصطلاحات آورده شده است .

 

 

دسته بندی اول (کامل ترین دسته بندی )
اصطلاحات معنی دمای رنگ بر حسب کلوین
Blue (Cool Light) آبی ( نور سرد ) 6600 تا بیشتر از 7000
Daylight نور روز 5100 تا 6500
Cool White سفید سرد 4000 تا 5000
White (Natural White) Standard سفید استاندارد ( سفید طبیعی ) 3500 تا 3900
Warm White سفید گرم 3000 تا 3400
Yellow ( Warm Light ) زرد ( نور گرم ) کمتر از 2700 تا 3000

 

 

 

 

دسته بندی دوم
اصطلاحات دمای رنگ بر حسب کلوین
Daylight 5400 تا 6500
Cool White 4000
White 3500
Warm White 3000
INTERNA 2700

 

 

 

دسته بندی سوم
اصطلاحات دمای رنگ بر حسب کلوین
Daylight 5000 تا 7000
Bright White / Cool White 4000 تا 5000
Soft White / Warm White 2700 تا 3500

 

 

 

دسته بندی چهارم
اصطلاحات دمای رنگ بر حسب کلوین
Daylight 5000 تا 6500
Cool White 4100 تا 5000
Natural White 3100 تا 4000
Warm White 2000 تا 3000

 

تفاوت دمای رنگ با مفهوم رنگ سرد و گرم در هنر و معماری

در هنر ، رنگ های طیف قرمز و ترکیبات آن با رنگ زرد را به اصطلاح رنگ های گرم می نامند و رنگ های طیف آبی و بنفش را اصطلاحا رنگ سرد می نامند . این نامگذاری از آنجا نشات می گیرد که رنگ های گرم با توجه به طول موج خاص خود باعث درون ریزی هرمون هایی در بدن می شوند که به ایجاد شور ، هیجان ، انرژی و شادی در انسان می انجامد و طیف رنگ های سرد ، موجب ترشح هورمون هایی در بدن می شوند که آرامش ، راحتی ، خواب آلودگی و در گاهی اوقات افسردگی را به دنبال دارد.

حال رابطه ی دمای رنگ و رنگ های سرد و گرم به این صورت است که :

هرچه دمای رنگ نور از 5000 کلوین کمتر باشد ، نور رنگ گرم تر است و به سمت رنگ قرمز خواهد رفت . و هر چه دمای رنگ نور از 5000 کلوین بیشتر شود ، رنگ نور سرد تر است و به سمت رنگ آبی میل خواهد کرد. دمای رنگ نور در 5000 درجه ی کلوین معرف رنگ خنثی یعنی سفید است .

 

چرا دمای رنگ اهمیت دارد و کاربرد دمای رنگ در نورپردازی چیست ؟

از آنجایی هر طیف رنگ نور ، تاثیر متفاوتی بر روی چشم ، قوه  بینایی و قوه  ادراکی / روانی  انسان  دارد  ؛ باید برای هر مکان ، با توجه به نوع کاربری و استفاده ی آن مکان ، منیع روشنایی مناسب انتخاب نمود . برای این کار ، نیاز است که ما بتوانیم رنگ نور منابع مختلف روشنایی را با هم مقایسه کنیم . برای این کار دمای رنگ به ما کمک خواهد کرد .  درواقع ، این عدد اطلاعاتی راجع به رنگ نور منبع روشنایی به ما می دهد که می توانیم با توجه به کاربری فضای مورد نظر، منبع روشنایی مناسب فضا را تهیه کنیم . به عنوان مثال مکان هایی که برای استراحت هستند نظیر اتاق خواب نیازمند رنگ نور گرم تر است ، یعنی باید دمای رنگ لامپ روشنایی در اتاق خواب پایین باشد . چیزی بین 2700 تا 3200 کلوین و یا برای مراکز صنعتی نیازمند نور روز هستیم ، یعنی روشنایی هایی با دمای رنگ 5000 تا 6000 کلوین .

کد دمای رنگ را چطور بخوانیم ؟

گاهی تولید کنندگان محصولات روشنایی و نورپردازی ، برای نشان دادن دمای رنگ محصول خود یک کد 3 رقمی بر روی محصول درج می کنند که به صورت زیر معنا می دهد .

 

 

رقم اول از کد 3 رقمی ( درصد بازتاب رنگ )
شماره ارقام در صد بازتاب رنگ
9 90 تا 100
8 80 تا 89
7 70 تا 79
6 60 تا 69
5 50 تا 59
4 40 تا 49

 

 

رقم دوم و سوم از کد 3 رقمی ( دمای رنگ )
شماره ارقام عدد دوم و سوم دمای رنگ لامپ روشنایی بر حسب کلوین
27 2700
30 3000
40 4000
50 5000
60 6000
65 6500

 

 

خلاصه : عددی است بر حسب واحد کلوین ، که نشان می دهد که رنگ نور منبع روشنایی چیست .

دمای رنگ چیست ؟

عددی است بر حسب واحد کلوین ، که نشان می دهد که رنگ نور منبع روشنایی چیست .

 

 

 

دمای رنگ چگونه بدست می آید ؟

برای بدست آوردن دمای یک رنگ مورد نظر ، “جسم سیاه” را گرم میکنند و آنقدر به آن گرما می دهند تا نوری ، هم رنگ نور مورد نظر از خود ساطع کند .  در این مر حله ، دمای “جسم سیاه” را بر حسب کلوین اندازه گیری می کنند و آن عدد می شود دمای رنگ مورد نظر. یعنی وقتی می گوییم دمای رنگ یک لامپ رشته ای 2700 کلوین است ، یعنی به اندازه 2700 درجه کلوین “جسم سیاه” گرم شده است تا نوری هم رنگ نور لامپ رشته ای از خود ساطع کرده است . “جسم سیاه” عنصری ( مانند پلاتین ) است که هیچ نوری منعکس نمی کند و همه نوری که به آن تابیده می شود را جذب می کند .

 

جدول دمای رنگ برخی از لامپ های روشنایی
نوع لامپ توان بر حسب وات دمای رنگ بر حسب کلوین
بخارسديم پرفشار 250 تا 400 2000
رشته اي 100 2700
بخارجيوه 200 تا 400 3500
متال هاليد 150 تا 250 4500 تا 6000

طیف دمای رنگ چگونه تغییر می کند؟

هرچه دمای “جسم سیاه” کمتر باشد رنگ آن طیف رنگ های گرم و رو به قرمز دارد و هر چه دمای “جسم سیاه” بیشتر شود ؛ ابتدا به محدوده ی نور خنثی یعنی سفید رسیده و هر چه گرم تر شود به حیطه ی بنفش و سپس آبی می گراید .

دسته بندی دمای رنگ به چه صورت است ؟

از آنجایی که مفهوم رنگ برای بسیاری از کاربران ، غیر قابل درک است ؛ بنابراین ، سازندگان و تولیدکنندگان محصولات روشنایی ، عبارات و اصطلاحات معنا داری برای دما هایی که عمومیت دارد؛ ایجاد نموده اند و به جای اعداد دمای نور ، از آن اصطلاحات را بر روی محصول خود درج می کنند . در زیر سه دسته بندی متفاوت از این اصطلاحات آورده شده است .

دسته بندی اول (کامل ترین دسته بندی )
اصطلاحات معنی دمای رنگ بر حسب کلوین
Blue (Cool Light) آبی ( نور سرد ) 6600 تا بیشتر از 7000
Daylight نور روز 5100 تا 6500
Cool White سفید سرد 4000 تا 5000
White (Natural White) Standard سفید استاندارد ( سفید طبیعی ) 3500 تا 3900
Warm White سفید گرم 3000 تا 3400
Yellow ( Warm Light ) زرد ( نور گرم ) کمتر از 2700 تا 3000

 

دسته بندی دوم
اصطلاحات دمای رنگ بر حسب کلوین
Daylight 5400 تا 6500
Cool White 4000
White 3500
Warm White 3000
INTERNA 2700

 

دسته بندی سوم
اصطلاحات دمای رنگ بر حسب کلوین
Daylight 5000 تا 7000
Bright White / Cool White 4000 تا 5000
Soft White / Warm White 2700 تا 3500

 

دسته بندی چهارم
اصطلاحات دمای رنگ بر حسب کلوین
Daylight 5000 تا 6500
Cool White 4100 تا 5000
Natural White 3100 تا 4000
Warm White 2000 تا 3000

 

تفاوت دمای رنگ با مفهوم رنگ سرد و گرم در هنر و معماری

در هنر ، رنگ های طیف قرمز و ترکیبات آن با رنگ زرد را به اصطلاح رنگ های گرم می نامند و رنگ های طیف آبی و بنفش را اصطلاحا رنگ سرد می نامند . این نامگذاری از آنجا نشات می گیرد که رنگ های گرم با توجه به طول موج خاص خود باعث درون ریزی هرمون هایی در بدن می شوند که به ایجاد شور ، هیجان ، انرژی و شادی در انسان می انجامد و طیف رنگ های سرد ، موجب ترشح هورمون هایی در بدن می شوند که آرامش ، راحتی ، خواب آلودگی و در گاهی اوقات افسردگی را به دنبال دارد.

حال رابطه ی دمای رنگ و رنگ های سرد و گرم به این صورت است که :

هرچه دمای رنگ نور از 5000 کلوین کمتر باشد ، نور رنگ گرم تر است و به سمت رنگ قرمز خواهد رفت . و هر چه دمای رنگ نور از 5000 کلوین بیشتر شود ، رنگ نور سرد تر است و به سمت رنگ آبی میل خواهد کرد. دمای رنگ نور در 5000 درجه ی کلوین معرف رنگ خنثی یعنی سفید است .

 

چرا دمای رنگ اهمیت دارد و کاربرد دمای رنگ  در نورپردازی چیست ؟

از آنجایی هر طیف رنگ نور ، تاثیر متفاوتی بر روی چشم ، قوه  بینایی و قوه  ادراکی / روانی  انسان  دارد  ؛ باید برای هر مکان ، با توجه به نوع کاربری و استفاده ی آن مکان ، منیع روشنایی مناسب انتخاب نمود . برای این کار ، نیاز است که ما بتوانیم رنگ نور منابع مختلف روشنایی را با هم مقایسه کنیم . برای این کار دمای رنگ به ما کمک خواهد کرد .  درواقع ، این عدد اطلاعاتی راجع به رنگ نور منبع روشنایی به ما می دهد که می توانیم با توجه به کاربری فضای مورد نظر، منبع روشنایی مناسب فضا را تهیه کنیم . به عنوان مثال مکان هایی که برای استراحت هستند نظیر اتاق خواب نیازمند رنگ نور گرم تر است ، یعنی باید دمای رنگ لامپ روشنایی در اتاق خواب پایین باشد . چیزی بین 2700 تا 3200 کلوین و یا برای مراکز صنعتی نیازمند نور روز هستیم ، یعنی روشنایی هایی با دمای رنگ 5000 تا 6000 کلوین .

 

 

کد دمای رنگ را چطور بخوانیم ؟

گاهی تولید کنندگان محصولات روشنایی ، برای نشان دادن دمای رنگ محصول خود یک کد 3 رقمی بر روی محصول درج می کنند که به صورت زیر معنا می دهد .

رقم اول از کد 3 رقمی ( درصد بازتاب رنگ )
شماره ارقام در صد بازتاب رنگ
9 90 تا 100
8 80 تا 89
7 70 تا 79
6 60 تا 69
5 50 تا 59
4 40 تا 49

 

رقم دوم و سوم از کد 3 رقمی ( دمای رنگ )
شماره ارقام عدد دوم و سوم دمای رنگ لامپ روشنایی بر حسب کلوین
27 2700
30 3000
40 4000
50 5000
60 6000
65 6500

خلاصه : عددی است بر حسب واحد کلوین ، که نشان می دهد که رنگ نور منبع روشنایی چیست .

 

مجله ی لوکس لایت