در نورپردازی آشپزخانه باید بسیار دقت کرد. این مکان از شاختمان بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و در بسیاری از موارد حتی فاقد نور روز میباشد . منابع نوری کافی ، لوستر ها در ارتفاع نسبتا باتر از حد معمول قرارگیرند که خیرگی در زاویه دید افق ایجاد نکند و چون عموما فعالیت ها در این بخش از ساختمان به صورت ایستاده انجام میگردد و نور لوستر بسیار خسته کننده خواهد شد . در صورت امکان نور را در نقاط کاربردی آشپزخانه متمرکز کنید، به طور مثال پیش بینی نور روی کابینت ها بسیار استقبال خواهد شد و کاربردی خواهد بود . توجه داشته باشد فضای بین کابینت، بسیار کوچک است تعبیه ی نور زیاد و یا نورهایی با فیلیکر ( یا سوسو زدن ) بسیار آزار دهنده و خسته کننده هستند . توجه داشته باشد منبه نوریرا به گونه ای نصب کنید که به یک سطح براق برخورد مستقیم نداشته باشد ، خیریگی بسیار بدی ایجاد خواهد کرد . سطوح اطراف منبع نوری خود را در زمان نصب حتما آنالیز کنید.