دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی، یا معماری داخلی ، در حالت کلی ، انتخاب  و نحوه ی چیدمان را بر اساس سبک کار، رنگ ، فرم اشیاء و اولویت ها ،تعیین میکند .